باربری

کلیه کارگاه ها و تولیدی های مستقر در شهرک های استان تهران، شهرک های سایر استان های کشور و مشتریان می توانند در صورت نیاز به انواع و اقسام وسایل حمل و نقل از جمله خاور، کامیون تک، کامیون جفت و تریلی در فرم ذیل سفارش خود را وارد نمایند.

ثبت سفارش بار

تکمیل کردن این فیلد اجباری می باشد.
تکمیل کردن این فیلد اجباری می باشد.
تکمیل کردن این فیلد اجباری می باشد.
تکمیل کردن این فیلد اجباری می باشد.
تکمیل کردن این فیلد اجباری می باشد.
تکمیل کردن این فیلد اجباری می باشد.
Please select a valid country.
تکمیل کردن این فیلد اجباری می باشد.
تکمیل کردن این فیلد اجباری می باشد.
تکمیل کردن این فیلد اجباری می باشد.

تکمیل کردن این فیلد اجباری می باشد.
تکمیل کردن این فیلد اجباری می باشد.

نوع پرداخت